Privacybeleid

Privacybeleid.

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene mededelingen.
De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.
Gegevensverzameling op onze website.
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt overeenkomstig art. 26 DSGVO uitgevoerd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de websitebeheerder ninepoint consulting GmbH en Asus Computer GmbH. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum, evenals in dit privacybeleid in de rubriek "Opmerking over de verantwoordelijke partij".
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier of bij het plaatsen van een bestelling.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.
Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Daartoe en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van externe leveranciers.
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het volgende privacybeleid.
Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in dit privacybeleid informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie.

Privacybeleid.
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe het wordt gedaan en met welk doel.
Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Notitie aan de verantwoordelijke partij.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
ninepoint consulting GmbH
Im Mediapark 8
50670 Köln
telefoon: 0221 97 598 33-0
E-mail: info@ninepoint.de
Op grond van artikel. 26 DSGVO de verwerking wordt uitgevoerd gezamenlijk verantwoordelijk met:
Asus Computer GmbH
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen
<>
telefoon: 02102 56 09 0
E-mail: privacy@asus.com
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen of andere persoonsgegevens) vaststelt. b.v. namen, e-mailadressen of dergelijke).
Terugtrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking.
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.
Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde te laten verstrekken in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.
SSL- of TLS-codering.
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Wanneer SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.
Informatie, blokkering, schrapping.
U hebt, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, en indien nodig het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.
Afwijzing tegen reclame e-mails.
Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. gezamenlijk verantwoordelijk overeenkomstig art. 26 DSGVO.

Deling van verantwoordelijkheden.
ninepoint consulting GmbH is verantwoordelijk voor de exploitatie van de shop en de afhandeling van bestellingen en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens.
Asus Computer GmbH is verantwoordelijk voor het verstrekken van de klantenaccounts via de "ASUS Account", de klantenondersteuning, de verzending van de nieuwsbrief, het contactformulier en de statistische analyses en evaluaties met Google Analytics, Google Tag Manager, Accengage en de bijbehorende verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Procedure voor informatie, blokkering, schrapping en intrekking van uw toestemming.
De centrale contactpersoon voor verzoeken om informatie, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens en voor het intrekken van toestemming is:
ninepoint consulting GmbH
Schanzenstraße 24
51063 Köln
telefoon: 0221 97 598 33-0
E-mail: info@ninepoint.de
Als het verzoek betrekking heeft op een verwerking waarvoor Asus Computer GmbH verantwoordelijk is, zal ninepoint consulting GmbH dit verzoek doorsturen naar Asus Computer GmbH. In het geval van verzoeken die beide verantwoordelijke partijen betreffen, neemt ninepoint consulting GmbH de verwerking over.

4. functionaris voor gegevensbescherming

Databeschermingsfunctionaris bij wet verplicht.
Er is een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor alle gegevensverwerking waarvoor ninepoint consulting GmbH verantwoordelijk is. U kunt hem bereiken via de volgende contactmogelijkheden:
RPA Datenschutz + Compliance GmbH
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar
Telefoon: 06441/67100-0
E-mail: datenschutz@ninepoint.de

5. Verzameling van gegevens op onze website

Koekjes.
Serverlogbestanden.
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:
browsertype en browserversie.
gebruikt besturingssysteem
referrer URL
hostnaam van de computer die toegang heeft.
tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De grondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.
Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt ingevuld, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevuld, is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan info@ninepoint.de voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.
Klantenaccount - "ASUS Account".
U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. De registratie wordt gedaan via de dienst "Asus Account". Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de specifieke aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven.
Velden gemarkeerd met een (*) zijn verplichte velden. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.
Voor belangrijke wijzigingen, zoals in de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren.
De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan privacy@asus.com voldoende. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast. Herroeping van uw toestemming is daarom alleen mogelijk voor de toekomst.
De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke of contractuele bewaartermijnen blijven onaangetast.
Voor meer informatie over gegevensbescherming https://www.asus.com/de/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy
Sociale aanmelding
Wij bieden u de mogelijkheid om u voor de registratie en aanmelding bij de klantenaccount te verifiëren met uw bestaande profiel bij een van de sociale netwerken Facebook of Google (provider) en u ten slotte te registreren of aan te melden.
Een aanvullende registratie is derhalve niet mogelijk. Om u te registreren, wordt u doorgestuurd naar de Facebook- of Google-accountpagina, waar u zich kunt aanmelden met hun gebruiksgegevens. Hiermee wordt uw Facebook-profiel of Google-account aan onze dienst gekoppeld.
Voor dit doel vindt u op de registratiepagina of de inlogpagina de bijbehorende pictogrammen van de respectieve aanbieders van de sociale aanmelding die door onze website wordt ondersteund. Voordat een verbinding met de provider tot stand wordt gebracht, moet u uitdrukkelijk instemmen met de hieronder beschreven procedure en gegevensoverdracht:
Als u op het desbetreffende pictogram klikt, wordt een nieuw venster (de zogenaamde app) geopend, waarop u zich moet aanmelden met uw inloggegevens bij Facebook of Google. Nadat u zich met succes hebt aangemeld, zal uw provider u meedelen welke gegevens (naam en e-mailadres) naar ons zullen worden verzonden ter verificatie als onderdeel van het registratie- of aanmeldingsproces. Indien u met deze gegevensoverdracht hebt ingestemd, zullen de door ons voor de registratie vereiste velden met de overgedragen gegevens worden gevuld. De gegevens die wij nodig hebben voor registratie of aanmelding zijn uw naam en e-mailadres. Pas na uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de verstrekte en vereiste gegevens worden uw gegevens door ons opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de registratie. Er vindt buiten het authenticatieproces geen koppeling plaats tussen de bij ons aangemaakte klantenrekening en uw rekening bij de desbetreffende provider.
Om het authenticatieproces voor registratie en aanmelding te kunnen uitvoeren, wordt uw IP-adres doorgegeven aan de desbetreffende provider. Wij hebben geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensverzameling en op de verdere verwerking van de gegevens door de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder. Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Verenigde Staten; http://www.facebook.com/policy.php | Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, Verenigde Staten; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen.
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te beantwoorden. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract. Indien deze niet wordt verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die wij nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele relatie of dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, gaat het bijvoorbeeld om ontvangers van de volgende categorieën Verzenddienstverleners, betalingsdienstverleners, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.
Bestellingen worden verwerkt als "gastbestelling" zonder registratie of door gebruik te maken van een klantaccount ("ASUS Account").

6. Analyse-instrumenten en reclame.

Vang
Op deze website maken wij gebruik van de dienst "Waar te koop" van de aanbieder Hatch, A J Ernststraat 5, Amsterdam 1083GP. Hatch levert diensten en technologie aan bedrijven met als doel een lijst op te stellen van relevante online retailers met betrekking tot een specifiek product of dienst. Op die manier kunnen webgebaseerde e-commerceoplossingen het voor onlinekopers gemakkelijker maken om producten te vinden en te kopen, of ze nu afkomstig zijn van websites van detailhandelaren, websites van fabrikanten, destination shopping sites of mobiele shopping apps. Hatch aanvaardt en verwerkt gegevens uit vele bronnen, waaronder informatie van detailhandelaren, fabrikanten en andere marktbronnen. Hatch kan uw informatie gebruiken op basis van uw gebruik van onze website of, als u hierheen gelinkt bent vanaf een andere website, als een dienst om.
Hatch maakt gebruik van een anonieme sessie-ID en anonimiseert IP-adressen, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over personen.
Voor meer informatie over Luik en privacy, ga naar: https://www.gethatch.com/privacy-policy/
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Het opslaan van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.
Trustpilot
Voor de beoordeling van diensten en producten maken wij gebruik van een plugin van het beoordelingsplatform Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken ("Trustpilot").Voor meer informatie over TrustPilot en het privacybeleid van TrustPilot, klik hier: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.
Push-meldingen.
U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van zogenaamde pushmeldingen. Voor dit doel gebruiken wij het "CleverPush"-aanbod, dat wordt beheerd door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush").
U zult regelmatig informatie ontvangen over [Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de inhoud van de pushberichten] via onze pushberichten.
Als u zich wilt aanmelden voor pushmeldingen, moet u de vraag van uw browser of terminal om meldingen te ontvangen, bevestigen. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Daartoe worden de inlogtijd en een push token of apparaat ID opgeslagen. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om u de pushberichten te kunnen sturen en anderzijds als bewijs van uw inschrijving. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming en dus Art. 6 (1) lit. a DSGVO.
CleverPush evalueert onze pushmeldingen ook statistisch. CleverPush kan zo zien of en wanneer onze pushberichten werden weergegeven en aangeklikt. Zo kunnen we bepalen welke pushberichten ontvangers interesseren, zodat we toekomstige berichten kunnen afstemmen op de veronderstelde interesses van alle ontvangers, en zo de belangstelling voor onze dienst kunnen vergroten. Bovendien slaan we, naast het push token of apparaat ID, de onderwerp focus van de app op waarop de push meldingen werden geactiveerd (bijv. zakelijk, sport, etc.). Wij gebruiken deze informatie ook om pushberichten naar de relevante abonnees te sturen die in hun veronderstelde belangstelling staan. De rechtsgrondslag voor de verwerking is in elk geval artikel 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO). De toewijzing van een push token of device ID aan een specifieke persoon vindt alleen plaats indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor de verdediging van vorderingen tegen ons indien dit als bewijs vereist is, alsmede voor de eventuele vervolging van schendingen van de wet.
U kunt uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor het ontvangen van onze pushberichten te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de hierboven beschreven persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f). Gelieve uw toestemming voor dit doel in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken in de daarvoor bestemde instellingen voor het ontvangen van pushberichten in de instellingen van uw apparaat of browser.
Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dienovereenkomstig zullen uw gegevens worden opgeslagen zolang het abonnement op onze pushberichten actief is.
Het afmeldproces wordt in detail uitgelegd op de volgende link: https://cleverpush.com/faq.
IP-anonimisering.
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.
Browser Plugin.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Bezwaren tegen het verzamelen van gegevens.
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie zal worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics Opt Out.
Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Als alternatief voor de browser add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link "Google Analytics uitschakelen" te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst dat voorkomt dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.
Gegevensverwerking in opdracht.
Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en voldoen bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.
Demografische kenmerken met Google Analytics.
Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".
Google Tag Manager.
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Via deze dienst kunnen website tags worden beheerd via één interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tool Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Indien een deactivering heeft plaatsgevonden op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.
Criteo , artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO.
De diensten van Criteo stellen ons in staat advertenties voor en op onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij op andere websites geïnteresseerd was, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Criteo actief is, rechtstreeks code uitgevoerd door Criteo en worden zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt bijgehouden welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Criteo kan voornoemde informatie ook combineren met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn interesses zijn afgestemd.
De verwerking van de gegevens van de gebruikers is pseudoniem, d.w.z. dat er geen duidelijke gegevens van de gebruikers (zoals namen) worden verwerkt en dat IP-adressen van de gebruikers worden verkort. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van een online-identificatiecode, een technische ID. Alle aan Criteo meegedeelde ID's (bijv. van een klantensupportsysteem) of e-mailadressen, worden dus gecodeerde zogeheten hash-waarden en opgeslagen als een reeks tekens die geen identificatie toelaten.
Voor meer informatie en opt-out-mogelijkheden met betrekking tot het verzamelen van gegevens door Criteo, zie het privacybeleid van Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens.
Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.
De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief of - in het geval van toestemming voor verzending van de nieuwsbrief in het kader van de bestelling - is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die u ons verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

8. plugins en tools.

Google Web Fonts.
Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
Voor meer informatie over Google Web Fonts kunt u terecht op https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Integratie van de Trusted Shops Trustbadge.
Om ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om kopers na een bestelling Trusted Shops-producten aan te kunnen bieden, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.
Voor het overige worden alleen persoonsgegevens aan Trusted Shops doorgegeven indien u daarmee hebt ingestemd, na het afronden van een bestelling hebt besloten de producten van Trusted Shops te gaan gebruiken of u zich reeds hebt geregistreerd voor het gebruik ervan. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.
Gebruik van het live-chatsysteem "Smartsupp Livechat".
Wanneer u via chat contact met ons opneemt, worden de gegevens van de gebruiker gebruikt voor de verwerking van het contactverzoek en de afhandeling daarvan overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b). (in het kader van contractuele/precontractuele betrekkingen), Art. 6 para. 1 lit. f. (andere verzoeken) DSGVO verwerkt. De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen en verwerkt in het Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") van Smartsupp.com, s.r.o. Lidicka 20, 602 00 Brno, Tsjechië, om de aanvragen sneller en efficiënter te kunnen verwerken (legitiem belang volgens art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO ). Wij verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. De noodzaak wordt om de twee jaar opnieuw bekeken; verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

9. Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer.

Wij gebruiken een enterprise resource planning-systeem voor de verwerking van contracten in het kader van de orderverwerking. Hiertoe worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Duitsland.
Voor dit doel hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met plentymarkets GmbH conform art. 28 DS-GVO en voldoen wij volledig aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming.
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij plentymarkets, zie https://www.plentymarkets.eu/unternehmen/datenschutz/.

10. betalingsdienstaanbieders

Gebruik van PayPal.
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE
Gebruik van Amazon Pay.
Bij betalingen via Amazon Pay geven wij uw betalingsgegevens in eerste instantie door aan Amazon Payments Europe s.c.a., en in tweede instantie aan Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle drie gevestigd te 5, Rue Plaetis L 2338 Luxemburg (hierna "Amazon Payments"), als onderdeel van de betalingsverwerking. De rechtsgrondslag hiervoor is de verwerking van het contract overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DS-GVO .
Amazon Payments behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Amazon Payments gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden zijn opgenomen, berusten deze op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat onder meer adresgegevens.
Daarnaast heeft Amazon Payments het recht om uw gegevens door te geven aan niet bij naam genoemde derden (banken, e-dienstverleners, servicepartners, maar ook accountants, analysediensten, kredietbureaus, marketingpartners, clouddienstverleners, retargetingproviders, gelieerde ondernemingen), onder andere.Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Amazon Payments: pay.amazon.com/nl/help/201751600.
Laatst bijgewerkt op: 26/11/2020
.